OK
maabeng

خط مشی کیفیت

مهندسین مشاور مآب به عنوان یکی از مشاوران فعال در زمینه های معماری، شهرسازی و مطالعات منطقه ای ضمن ارج نهادن به منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین دارائی سازمان، با توجه به اصل رضایت مشتری (کارفرمایان) و تعهد به برآوردن الزامات قانونی بهبود مستمر در کلیه فعالیت و فرآیند ها را بعنوان خط مشی کیفیت فعالیت های خود در نظر دارد. در این راستا این مهندسین مشاور نظام مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO- 9001-2000 تدوین نموده و اهداف زیر را در یک دوره پنج ساله پیگیری می نماید:

  1. حضور در جمع صد شرکت برتر مشاور ایرانی
  2. گسترش حوزه های فعالیت شرکت و ایجاد توازن در بخشهای مختلف
  3. حضور در پروژه های بین المللی در زمینه های مختلف از جمله معماری، شهرسازی و برنامه ریزی گردشگری (توریسم) منطقه ای
  4. افزایش سالیانه در سهم نسبی آموزش و پژوهش
  5. افزایش مستمر در میزان رضایتمندی کارکنان و کارفرمایان
  6. مدیریت و کلیه کارکنان خود را به تلاش در جهت تحقق اهداف فوق متعهد می دانند.
  7. مفاد خط مشی کیفیت به منظور پاسخ گویی به توسعه و تحولات شرکت سالنه مورد بازنگری قرار می گیرد.